AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

I. INFORMACIÓ GENERAL:

En compliment amb el deure d’informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web:

La titularitat d’aquest lloc web, www.gironajardineria.com, (d’ara endavant, Lloc web) l’ostenta: JARDINERIA GIRONA, SLU, proveïda de NIF: B17656315 i inscrita en: Registre Mercantil de Girona amb les següents dades registrals: Tom 1621, Foli 7, Secció 8, Fulla GI27304, Inscripció 5è, el representant de la qual és: Carles Roca, i les dades del qual de contacte són:

Adreça: C/ Pere Compte 11, Baixos, 17005 Girona

Telèfon de contacte: 972232723

E-mail de contacte: info@gironajardineria.com

 

ll. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: el Lloc web

 L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a Lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (d’ara endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que si escau ofereixi als Usuaris (d’ara endavant, Serveis).

JARDINERIA GIRONA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment JARDINERIA GIRONA pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc web o l’accés a aquests.

A part del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés, i que hagués contractat l’Usuari, alguns dels Continguts o Serveis oferts per JARDINERIA GIRONA o, si escau, tercers a través del Lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del Contingut o Servei, en aquest cas s’especificarà de forma clara i/o es posarà a la disposició de l’Usuari les corresponents Condicions Generals o Particulars per les quals això es regeixi.

La utilització d’algun dels Continguts o Serveis del Lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

 

L’usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, així com pels espais habilitats per a interactuar entre els Usuaris, i l’Usuari i JARDINERIA GIRONA, com els comentaris i/o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc web.

El Lloc web de JARDINERIA GIRONA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Un ús de la informació, Continguts i/o Serveis i dades ofertes per JARDINERIA GIRONA sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc web.
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis estesos per JARDINERIA GIRONA per a l’accés a certs Continguts o Serveis oferts pel Lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a JARDINERIA GIRONA sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, tals com, però no només, el robatori o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes, amb la finalitat de conducta a la seva immediata cancel·lació.
JARDINERIA GIRONA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, JARDINERIA GIRONA no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que pugui haver-hi.

El mer accés a aquest Lloc web no suposa entaular cap mena de relació de caràcter comercial entre JARDINERIA GIRONA i l’Usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc web de JARDINERIA GIRONA no es dirigeix a menors d’edat. JARDINERIA GIRONA declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El Lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. JARDINERIA GIRONA no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i/o navegar en el Lloc web el farà sota la seva pròpia responsabilitat, haurà d’assegurar-se que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint JARDINERIAGIRONA responsabilitat alguna que es pugui derivar d’aquest accés.

 

lll. ACCÉS I NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

 JARDINERIA GIRONA no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc web, ni dels Continguts o Serveis. JARDINERIA GIRONA farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc web, no obstant això, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc web no vagi a ser ininterromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual pugui accedir-se a través d’aquest Lloc web, estigui lliure d’error o causi un mal al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas JARDINERIAGIRONA serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

JARDINERIA GIRONA tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

 

 lV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que s’estableix en la legislació vigent, JARDINERIA GIRONA (d’ara endavant, també Lloc web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

– El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).


– La Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

 

-El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).


-La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

 

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollits en JARDINERIA GIRONA és JARDINERIA GIRONA, SLU, proveïda de NIF- B17656315 i inscrita en el Registre Mercantil de Girona amb les següents dades registrals: Tom 1621, Foli 7, Secció 8, Fulla GI27304, Inscripció 5è, el representant de la qual és Carles Roca (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són els següents:

Adreça: C/ Pere Compte 11, Baixos, 17005 Girona

Telèfon de contacte: 972232723

E-mail de contacte: info@gironajardineria.com

 

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

El Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO per les seves sigles en anglès) és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades a la qual es troba subjecta JARDINERIA GIRONA. L’Usuari pot contactar amb el DPD designat pel Responsable del tractament utilitzant les següents dades de contacte: info@gironajardineria.com; 972232723.

Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals recaptades per JARDINERIA GIRONA, mitjançant els formularis estesos en les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar en el lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre JARDINERIA GIRONA i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per a atendre una sol·licitud o consulta d’aquest.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:

-Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per als quals es recullen les dades personals.


-Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims.


-Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

-Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.


-Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.


-Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.


-Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

 

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a JARDINERIA GIRONA són tant dades identificatives com categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

S’entenen com a categories especials de dades personals aquelles que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física.

Per al tractament de les categories especials de dades personals, serà necessari en tot cas el consentiment explícit de l’Usuari per a una o diverses finalitats específiques.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. JARDINERIA GIRONA es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

En les ocasions en les quals l’Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’elles sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

 

Finalitats del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptades i gestionades per JARDINERIA GIRONA amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre el Lloc web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per a atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de JARDINERIA GIRONA, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la fi o finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 30 anys, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris:

JARDINERIA GIRONA, SLU amb domicili en C/ Pere Compte 11, Baixos, 17005 Girona

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

 

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que s’estableix en els articles 8 i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per JARDINERIA GIRONA. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

JARDINERIA GIRONA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El Lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, a l’ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’Usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, pel fet que JARDINERIA GIRONA no pot garantir-la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres actors que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que s’estableix en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzades a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

 

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre JARDINERIA GIRONA i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si JARDINERIA GIRONA està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que JARDINERIA GIRONA hagi realitzat o realitzi, així com, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes d’aquestes.


Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplertes.


Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollides o tractatades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per a continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per a informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.


Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari les necessiti per a fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.


Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de JARDINERIA GIRONA.


Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.


Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant una comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència” RGPD www.gironajardineria.com“, especificant:

-Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.


-Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.


-Domicili a efecte de notificacions.


-Data i signatura del sol·licitant.


-Tot document que acrediti la petició que formula.


Aquesta sol·licitud i tota la documentació adjunta podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça postal: C/ Pere Compte 11, Baixos, 17005 Girona

Correu electrònic: info@gironajardineria.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de JARDINERIA GIRONA, i que per tant no són operats per JARDINERIA GIRONA. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.


Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).


V. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest Lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari —en els diferents dispositius que pugui utilitzar per a navegar— perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al Lloc web amb la finalitat de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recaptada a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc web i els llocs visitats just abans i després d’aquest. No obstant això, cap cookie permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar a una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, sobre la base d’una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, amovible i documentat.

 

Cookies pròpies

Són aquelles cookies que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per JARDINERIA GIRONA per al millor funcionament del Lloc web. La informació que es recapta s’empra per a millorar la qualitat del Lloc web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers

Són cookies utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a JARDINERIA GIRONA serveis sol·licitats per aquest mateix per a millorar el Lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar en el Lloc web. Els principals objectius per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc a la qual l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per a millorar el Lloc web, i detectar noves necessitats per a oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc web sense identificar a usuaris individuals.

Pot obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, els seus principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

Google Analytics – https://developers.google.com/analytics

Les entitats encarregades del subministrament de cookies podran cedir aquesta informació a tercers, sempre que li exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Cookies de xarxes socials

JARDINERIA GIRONA incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir a les mateixes a partir del Lloc web. Per aquesta raó, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o de cookies:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Twitter: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Inhabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot inhabilitar, rebutjar i eliminar les cookies—totalment o parcialment— instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar-les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el cas que rebutgi l’ús de cookies—totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions d’aquest.


Vl. POLÍTICA D’ENLLAÇOS S’informa que el Lloc web de JARDINERIA GIRONA posa o pot posar a la disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre altres, links, baners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca en el Lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la cerca i d’accés a la informació disponible en Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d’aquests.

JARDINERIA GIRONA no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i/o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

JARDINERIA GIRONA en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

JARDINERIA GIRONA no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per JARDINERIA GIRONA i que siguin enllaçats en aquest Lloc web.

L’Usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre, diferent, lloc web al Lloc web de JARDINERIA GIRONA haurà de saber que:

No es permet la reproducció —totalment o parcialment— de cap dels Continguts i/o Serveis del Lloc web sense autorització expressa de JARDINERIA GIRONA.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el Lloc web de JARDINERIA GIRONA, ni sobre els Continguts i/o Serveis d’aquest.

A excepció del hipervincle , el lloc web en el qual s’estableixi dit hipervincle  no contindrà cap element, d’aquest Lloc web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, excepte autorització expressa de JARDINERIA GIRONA.

L’establiment del hipervincle  no implicarà l’existència de relacions entre JARDINERIAGIRONA i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de JARDINERIA GIRONA dels continguts, serveis i/o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

VII. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

JARDINERIA GIRONA per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, confinis comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JARDINERIA GIRONA.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de JARDINERIAGIRONA. Podrà visualitzar els elements del Lloc web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, no obstant això, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts del Lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a JARDINERIA GIRONA a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal i Condicions Generals d’Ús.

 

VIII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

JARDINERIA GIRONA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda del Lloc web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i JARDINERIA GIRONA es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Ultima modificació: 01/23/2019

 

Enviar WhatsApp