ASSESSORAMENT TÈCNIC

La nostra àrea tècnica crearà sobre paper o suport digital els plànols amb tots els detalls necessaris que composen un projecte de jardineria o paisatgisme. A més a més adjuntem tota la resta de documentació: la memòria, els amidaments i el quadre de preus. Aquesta opció no només està destinada als arquitectes sinó també a qualsevol persona que necessiti una proposta de disseny prèvia a la construcció del nou jardí.

Per aquest motiu, realitzem assessorament tècnic tant a nivell de grans projectes com a nivell de particulars. Sigui com sigui, la nostra àrea tècnica detectarà i proposarà aquelles actuacions necessàries que cal dur a terme per aconseguir tenir el jardí que desitgem.

Enviar WhatsApp